RegisterPashto Poetry Section

Pashto Poetry || Afgan Poets || Malakand Poets || Khyber Poets || Khyber Phukhtunkhwa Poets || Abdur Rahman Baba || Khushal Khan Khattak || Abdul Hameed Baba || Ali Khan Baba || Ghani Khan Baba || Hamza Baba || Qalandar Baba || Amir Kror || Khattir Afridi || Pir Mohammad Karwan || Doctor Israr || Roghani Baba || Abasin yousafzai || Iqbal Shakir || Doctor Ali Khel Daryab || Sahir Afridi || Doctor Salma Shaheen || Fazal Andaleeb || Hayat Roghani || Shereenyar Yousafzai || Malang Jan || Kazim Khan Shaida || Khayaam Yousafzai || Fazal Subhan Abid || Rahmath Shah Sail || Samandar Yousafzai || Naveed Jamal || Neelam Arzu and many more ....


Statistics :   Total Poets : 167   Total Poetry : 533

Poet : Ghani Khan
Total Poems : 13

Poet : Ghani Khan

Published Books : Panoos/Palwashay/Da Panjray Chaghar/Kullryat/Latoon & The Pathans

Facebook Profile : Not Available


Poet : Ghani Khan

Total Hits : 4421

Read Full Poem

Poet : Ghani Khan

Total Hits : 3509

Read Full Poem

Poet : Ghani Khan

Total Hits : 3839

Read Full Poem

Poet : Ghani Khan

Total Hits : 3622

Read Full Poem

Poet : Ghani Khan

Total Hits : 2961

Read Full Poem

Poet : Ghani Khan

Total Hits : 3006

Read Full Poem

Poet : Ghani Khan

Total Hits : 3635

Read Full Poem

Poet : Ghani Khan

Total Hits : 2845

Read Full Poem

Poet : Ghani Khan

Total Hits : 2704

Read Full Poem

Poet : Ghani Khan

Total Hits : 2135

Read Full Poem

Poet : Ghani Khan

Total Hits : 2851

Read Full Poem

Poet : Ghani Khan

Total Hits : 2543

Read Full Poem

Poet : Ghani Khan

Total Hits : 3164

Read Full Poem