Pashto Poetry Section

Pashto Poetry || Afgan Poets || Malakand Poets || Khyber Poets || Khyber Phukhtunkhwa Poets || Abdur Rahman Baba || Khushal Khan Khattak || Abdul Hameed Baba || Ali Khan Baba || Ghani Khan Baba || Hamza Baba || Qalandar Baba || Amir Kror || Khattir Afridi || Pir Mohammad Karwan || Doctor Israr || Roghani Baba || Abasin yousafzai || Iqbal Shakir || Doctor Ali Khel Daryab || Sahir Afridi || Doctor Salma Shaheen || Fazal Andaleeb || Hayat Roghani || Shereenyar Yousafzai || Malang Jan || Kazim Khan Shaida || Khayaam Yousafzai || Fazal Subhan Abid || Rahmath Shah Sail || Samandar Yousafzai || Naveed Jamal || Neelam Arzu and many more ....


Statistics :   Total Poets : 167   Total Poetry : 533

Poet : Abasin Yousafzai
Total Poems : 9

Poet : Abasin Yousafzai

Published Books : Alwat, Ghurzangoona

Facebook Profile : Not Available


Poet : Abasin Yousafzai

Total Hits : 7015

Read Full Poem

Poet : Abasin Yousafzai

Total Hits : 3498

Read Full Poem

Poet : Abasin Yousafzai

Total Hits : 3848

Read Full Poem

Poet : Abasin Yousafzai

Total Hits : 2406

Read Full Poem

Poet : Abasin Yousafzai

Total Hits : 2480

Read Full Poem

Poet : Abasin Yousafzai

Total Hits : 3799

Read Full Poem

Poet : Abasin Yousafzai

Total Hits : 3365

Read Full Poem

Poet : Abasin Yousafzai

Total Hits : 4420

Read Full Poem

Poet : Abasin Yousafzai

Total Hits : 3040

Read Full Poem