Pashto Poetry Section

Pashto Poetry || Afgan Poets || Malakand Poets || Khyber Poets || Khyber Phukhtunkhwa Poets || Abdur Rahman Baba || Khushal Khan Khattak || Abdul Hameed Baba || Ali Khan Baba || Ghani Khan Baba || Hamza Baba || Qalandar Baba || Amir Kror || Khattir Afridi || Pir Mohammad Karwan || Doctor Israr || Roghani Baba || Abasin yousafzai || Iqbal Shakir || Doctor Ali Khel Daryab || Sahir Afridi || Doctor Salma Shaheen || Fazal Andaleeb || Hayat Roghani || Shereenyar Yousafzai || Malang Jan || Kazim Khan Shaida || Khayaam Yousafzai || Fazal Subhan Abid || Rahmath Shah Sail || Samandar Yousafzai || Naveed Jamal || Neelam Arzu and many more ....


Statistics :   Total Poets : 167   Total Poetry : 533

Poet : Abdul Raheem Roghani
Total Poems : 13

Poet : Abdul Raheem Roghani

Published Books : Sandaraiz Ehsaas/Zoredalee Ehsasaath/Korbaana Khiyaluna

Facebook Profile : Not Available


Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 2690

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1579

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1902

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1932

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1503

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1329

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 2361

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1433

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1485

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1532

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1279

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1386

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1898

Read Full Poem