Pashto Poetry Section

Pashto Poetry || Afgan Poets || Malakand Poets || Khyber Poets || Khyber Phukhtunkhwa Poets || Abdur Rahman Baba || Khushal Khan Khattak || Abdul Hameed Baba || Ali Khan Baba || Ghani Khan Baba || Hamza Baba || Qalandar Baba || Amir Kror || Khattir Afridi || Pir Mohammad Karwan || Doctor Israr || Roghani Baba || Abasin yousafzai || Iqbal Shakir || Doctor Ali Khel Daryab || Sahir Afridi || Doctor Salma Shaheen || Fazal Andaleeb || Hayat Roghani || Shereenyar Yousafzai || Malang Jan || Kazim Khan Shaida || Khayaam Yousafzai || Fazal Subhan Abid || Rahmath Shah Sail || Samandar Yousafzai || Naveed Jamal || Neelam Arzu and many more ....


Statistics :   Total Poets : 167   Total Poetry : 533

Poet : Abdul Raheem Roghani
Total Poems : 13

Poet : Abdul Raheem Roghani

Published Books : Sandaraiz Ehsaas/Zoredalee Ehsasaath/Korbaana Khiyaluna

Facebook Profile : Not Available


Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 2710

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1588

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1918

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1942

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1510

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1346

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 2369

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1442

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1489

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1540

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1290

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1391

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1911

Read Full Poem