Pashto Poetry Section

Pashto Poetry || Afgan Poets || Malakand Poets || Khyber Poets || Khyber Phukhtunkhwa Poets || Abdur Rahman Baba || Khushal Khan Khattak || Abdul Hameed Baba || Ali Khan Baba || Ghani Khan Baba || Hamza Baba || Qalandar Baba || Amir Kror || Khattir Afridi || Pir Mohammad Karwan || Doctor Israr || Roghani Baba || Abasin yousafzai || Iqbal Shakir || Doctor Ali Khel Daryab || Sahir Afridi || Doctor Salma Shaheen || Fazal Andaleeb || Hayat Roghani || Shereenyar Yousafzai || Malang Jan || Kazim Khan Shaida || Khayaam Yousafzai || Fazal Subhan Abid || Rahmath Shah Sail || Samandar Yousafzai || Naveed Jamal || Neelam Arzu and many more ....


Statistics :   Total Poets : 167   Total Poetry : 533

Poet : Abdul Raheem Roghani
Total Poems : 13

Poet : Abdul Raheem Roghani

Published Books : Sandaraiz Ehsaas/Zoredalee Ehsasaath/Korbaana Khiyaluna

Facebook Profile : Not Available


Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 2619

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1536

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1866

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1898

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1472

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1306

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 2334

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1409

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1467

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1506

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1261

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1363

Read Full Poem

Poet : Abdul Raheem Roghani

Total Hits : 1868

Read Full Poem