Pashto Poetry Section

Pashto Poetry || Afgan Poets || Malakand Poets || Khyber Poets || Khyber Phukhtunkhwa Poets || Abdur Rahman Baba || Khushal Khan Khattak || Abdul Hameed Baba || Ali Khan Baba || Ghani Khan Baba || Hamza Baba || Qalandar Baba || Amir Kror || Khattir Afridi || Pir Mohammad Karwan || Doctor Israr || Roghani Baba || Abasin yousafzai || Iqbal Shakir || Doctor Ali Khel Daryab || Sahir Afridi || Doctor Salma Shaheen || Fazal Andaleeb || Hayat Roghani || Shereenyar Yousafzai || Malang Jan || Kazim Khan Shaida || Khayaam Yousafzai || Fazal Subhan Abid || Rahmath Shah Sail || Samandar Yousafzai || Naveed Jamal || Neelam Arzu and many more ....


Statistics :   Total Poets : 167   Total Poetry : 533

Poet : Ajmal Khattak Baba
Total Poems : 14

Poet : Ajmal Khattak Baba

Published Books : Da Juwand Chagha

Facebook Profile : Not Available


Poet : Ajmal Khattak Baba

Total Hits : 3493

Read Full Poem

Poet : Ajmal Khattak Baba

Total Hits : 2828

Read Full Poem

Poet : Ajmal Khattak Baba

Total Hits : 1783

Read Full Poem

Poet : Ajmal Khattak Baba

Total Hits : 1900

Read Full Poem

Poet : Ajmal Khattak Baba

Total Hits : 1672

Read Full Poem

Poet : Ajmal Khattak Baba

Total Hits : 1512

Read Full Poem

Poet : Ajmal Khattak Baba

Total Hits : 2442

Read Full Poem

Poet : Ajmal Khattak Baba

Total Hits : 1208

Read Full Poem

Poet : Ajmal Khattak Baba

Total Hits : 1583

Read Full Poem

Poet : Ajmal Khattak Baba

Total Hits : 1732

Read Full Poem

Poet : Ajmal Khattak Baba

Total Hits : 1419

Read Full Poem

Poet : Ajmal Khattak Baba

Total Hits : 1413

Read Full Poem

Poet : Ajmal Khattak Baba

Total Hits : 1789

Read Full Poem

Poet : Ajmal Khattak Baba

Total Hits : 1603

Read Full Poem