آباد

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

واحد/مذکر، و وران ضد، ودان، اوسېدونکے، صاحبِ مال و اولاد، هغه کال چې بارانونه پکښې ډېر وي اؤ فصل ښۀ ؤشي

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (302)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net