آبدار

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

مخور، ښاغلے، د عزت خاوند، ځلېدونکے، جوهر لرونکے، اُبړن، لوند، تاند، مؤنث آبداره

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (292)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net