آبدان

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

د اوبو ساتلو د پاره يو ډول لوښے، جمع آبدانونه

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (308)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net