آبګير

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

تالاؤ، هغه ځائې چې اوبۀ پکښې ولاړې وي ، د جولاګانو يوه آله

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (328)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net