آبګينه

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

شيشه، د بلورو شيشه

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (310)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net