آب حيات

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

آبِ حيات، د ژوند اوبۀ، هغه فرضي اوبۀ چې د هغې پۀ څښلو عمري ژوند حاصلېږي

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (307)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net