آب خانه

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

غسل خانه، د ژرندې لاندې ځائې چرته چې څرخ اېښودے شوے وي، د اوبو د جمع کولو ځائې، ټېنکۍ

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3.1
  • (308)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net