آب خانه

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

غسل خانه، د ژرندې لاندې ځائې چرته چې څرخ اېښودے شوے وي، د اوبو د جمع کولو ځائې، ټېنکۍ

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (215)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net