آب و نان

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

اوبۀ او روټۍ، خواک څښاک

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (287)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net