آ

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

پۀ راکښلې آ،واز وئیلې شي، د درد پۀ زیاتي، حېرانتيا، افسوس يا د ارږمي پۀ وخت لۀ خلې وتونکے آواز ، کله کله لږ ډېر د چغې پۀ شان آواز، د ځينو سندرغاړو د سُر سمولو د پاره آواز، د کونترې يا چرګې د رابللو کلمه، د وړو ماشومانو د خبرو زده کولو پۀ وخت د وړومبۍ مرحلې آواز

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (310)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net