ابواب

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

د باب جمع، دروازې، د کتاب يا مضمون برخې، باب واحد، دروازه

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (155)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net