ابوټلے

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

پوره، بشپړ، د خوراکي څيزونو د پاره استعمالېدونکې کلمه

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (286)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net