اپه ترپه

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

اَپه تَرپه، کوشش، منډه ترړه، هپه دپه، جمع اپي ترپې

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (160)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net