اپه دپه

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

دوړه دپکه، چل ول، افعه دفعه، ورک، ښخ، پټ

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (164)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net