اپول

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

اَپوَل، اپلل، غپول، هپ کول، روغ تېرول

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (160)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net