اپيل

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

د وړوکې حاکم د فېصلې د منسوخولو د پاره لوئې حاکم ته درخواست، انګريزي

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (160)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net