اپيم

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

یو نشه راوستونکے څيز چې د خشخاشو لۀ ډوډې حاصلېږي، افيم

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (164)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net