اپي

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

ګيدړه چې وار ئې راوړے وي، بږوه، جمع اپيانې

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (160)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net