اپېدل

admin
« بېرته لغت پاڼې ته

د بږوې آواز، غپېدل، شور زوږ کول، اپېدنه، اپېدنګ، اپېدۀ، اپېدونکے

Facebook Comments
  • Rating:
  • 3
  • (160)
« بېرته لغت پاڼې ته
× Pukhto.Net