زما پښتو ، امان الله نصرت

By Amanullah Nasrat - May 02, 2020

زما پښتو

ډېره خوږه د پښتنو ژبه ده

دا د تاريخ د مېړنو ژبه ده

دا يوقانون دی يودستور د ژوندون

د احمدشاه او د نازو ژبه ده

زه په رښتيا ورسره مينه لرم

ملګرو دا مې د زانګو ژه ده

ما پرې بابا ما پرې دادا زده کړي

د خوږې مور د الله هو ژه ده

دا د غوريانو د لوديانو د کور

د هوتکيانو بېټنو ژبه ده

دا د ساپو او د مومندو د چم

دا د خليلو داودزو ژبه ده

د ننګرهار د کندهار  او زابل

د شمله ورو احمدزو ژبه ده

د ملکنډ د باجوړ او کوهاټ

د هشنغر د تاترو ژبه ده

دا د منګلو د ځاځيو د قام

د شينواريو اپريدو ژبه ده

په لر او بر کې لوی واړه ېې وايي

د پښتونخوا د پرګنو ژبه ده

زه درناوی د هرې ژبې کوم

خو ماته ګرانه مې پښتو ژبه ده

دا رقيبان ېې چې زغملی نه شي

دا ددې تورو تورو غرو ژبه ده

دا د رحمان دا د حميد د غزل

د ستر خوشال د حماسو ژبه ده

دا د خادم دا د رښتين او الفت

د بېنوا د سردرو ژبه ده

ده د رشاد له محبت نه ډکه

د حبيبي د کتابو ژبه ده

حمزه د خپلو وينو سره ورکړي

د مست غني د فلسفو ژبه ده

ما ېې قسم د خدمتونو کړی

دا د نصرت د ترانو ژبه ده


۱۵/۲/۲۰۱۰
پېښور

Print Friendly and PDF

Author Name: Amanullah Nasrat

Total Articles : 56

Total Hits: 4388