د پښتنو نومياله او روښانه څهرې

Article: عبدالحميد زاهد د مينې...

Total Hits: 2636

Read More

Article: حسینه ګل د خپل هنر په...

Total Hits: 2762

Read More

Article: د صابر په ژوند او فن

Total Hits: 2154

Read More

Article: د ښاغلي رحمت شاه سائل...

Total Hits: 991

Read More

Article: د ښاغلي عبدالرحيم...

Total Hits: 2446

Read More

Article: مېرمن سارا بياباني د...

Total Hits: 1032

Read More

Article: فضل نعيم نعيم د...

Total Hits: 834

Read More

Article: ښاغلی بصير بيدار...

Total Hits: 831

Read More

Article: نوماند شاعر او منلی...

Total Hits: 1049

Read More

Article: منلی شاعر پیر محمد...

Total Hits: 1258

Read More

Article: ثمينه قادر د ښکلا او...

Total Hits: 934

Read More

Article: د ډاکټر شير زمان...

Total Hits: 980

Read More
Load More