د پښتنو نومياله او روښانه څهرې

Article: عبدالحميد زاهد د مينې...

Total Hits: 4142

Read More

Article: حسینه ګل د خپل هنر په...

Total Hits: 4432

Read More

Article: د صابر په ژوند او فن

Total Hits: 3291

Read More

Article: د ښاغلي رحمت شاه سائل...

Total Hits: 1334

Read More

Article: د ښاغلي عبدالرحيم...

Total Hits: 3736

Read More

Article: مېرمن سارا بياباني د...

Total Hits: 1438

Read More

Article: فضل نعيم نعيم د...

Total Hits: 1167

Read More

Article: ښاغلی بصير بيدار...

Total Hits: 1123

Read More

Article: نوماند شاعر او منلی...

Total Hits: 1412

Read More

Article: منلی شاعر پیر محمد...

Total Hits: 1826

Read More

Article: ثمينه قادر د ښکلا او...

Total Hits: 1258

Read More

Article: د ډاکټر شير زمان...

Total Hits: 1266

Read More
Load More