د پښتنو نومياله او روښانه څهرې

Article: عبدالحميد زاهد د مينې...

Total Hits: 1390

Read More

Article: حسینه ګل د خپل هنر په...

Total Hits: 1438

Read More

Article: د صابر په ژوند او فن

Total Hits: 1183

Read More

Article: د ښاغلي رحمت شاه سائل...

Total Hits: 527

Read More

Article: د ښاغلي عبدالرحيم...

Total Hits: 1462

Read More

Article: مېرمن سارا بياباني د...

Total Hits: 480

Read More

Article: فضل نعيم نعيم د...

Total Hits: 392

Read More

Article: ښاغلی بصير بيدار...

Total Hits: 451

Read More

Article: نوماند شاعر او منلی...

Total Hits: 490

Read More

Article: منلی شاعر پیر محمد...

Total Hits: 573

Read More

Article: ثمينه قادر د ښکلا او...

Total Hits: 492

Read More

Article: د ډاکټر شير زمان...

Total Hits: 484

Read More
Load More