د پښتنو نومياله او روښانه څهرې

Article: عبدالحميد زاهد د مينې...

Total Hits: 2152

Read More

Article: حسینه ګل د خپل هنر په...

Total Hits: 2224

Read More

Article: د صابر په ژوند او فن

Total Hits: 1803

Read More

Article: د ښاغلي رحمت شاه سائل...

Total Hits: 810

Read More

Article: د ښاغلي عبدالرحيم...

Total Hits: 2068

Read More

Article: مېرمن سارا بياباني د...

Total Hits: 793

Read More

Article: فضل نعيم نعيم د...

Total Hits: 671

Read More

Article: ښاغلی بصير بيدار...

Total Hits: 699

Read More

Article: نوماند شاعر او منلی...

Total Hits: 870

Read More

Article: منلی شاعر پیر محمد...

Total Hits: 991

Read More

Article: ثمينه قادر د ښکلا او...

Total Hits: 768

Read More

Article: د ډاکټر شير زمان...

Total Hits: 788

Read More
Load More