د پښتنو نومياله او روښانه څهرې

Article: عبدالحميد زاهد د مينې...

Total Hits: 3010

Read More

Article: حسینه ګل د خپل هنر په...

Total Hits: 3194

Read More

Article: د صابر په ژوند او فن

Total Hits: 2428

Read More

Article: د ښاغلي رحمت شاه سائل...

Total Hits: 1095

Read More

Article: د ښاغلي عبدالرحيم...

Total Hits: 2749

Read More

Article: مېرمن سارا بياباني د...

Total Hits: 1137

Read More

Article: فضل نعيم نعيم د...

Total Hits: 947

Read More

Article: ښاغلی بصير بيدار...

Total Hits: 915

Read More

Article: نوماند شاعر او منلی...

Total Hits: 1169

Read More

Article: منلی شاعر پیر محمد...

Total Hits: 1439

Read More

Article: ثمينه قادر د ښکلا او...

Total Hits: 1031

Read More

Article: د ډاکټر شير زمان...

Total Hits: 1066

Read More
Load More